آخرت محاسبات و دقت!
۱۰۲۰۴۰۸
۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۱
۳۵۱۱ 
این ویدئوی جالب را تماشا کنید تا معنای دقت و محاسبات دقیق را متوجه شوید!

برترین‌ها: این ویدئوی جالب را تماشا کنید تا معنای دقت و محاسبات دقیق را متوجه شوید!

آخرت محاسبات و دقت!